Vedtægter

Gavlmaleriforeningen MUREN

Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er ”Gavlmaleriforeningen MUREN”.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er

at gennemføre renovering af gavlmalerierne i Brande,

at medvirke til etablering af ny murkunst (eventuelt også ved at erstatte eksisterende men nedslidte gavlmalerier med ny kunst),

at udbrede kendskabet til kunsten i det offentlige rum.

 

Eventuel ny kunst skal være af høj kunstnerisk kvalitet samt udført af professionelle kunstnere.

 

§ 3

Medlemmer

 

Stk. 1 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder.

Stk. 2 Ind - og udmeldelse sker ved henvendelse (evt. mail) til foreningens kasserer.

Stk. 3 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

 

 

§ 4

Generalforsamlingen

 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april, og medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i dagspressen med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 3 Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret. Foreninger, organisationer og

virksomheder har én stemme.

 

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens mundtlige årsberetning.

3 Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer – i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

6 Valg af 2 suppleanter for 1 år.

7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.

8 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9 Indkomne forslag

10 Eventuelt

 

Stk. 5 Regnskab/budget fremsendes til de medlemmer, som efter indkaldelse til generalforsamlingen måtte ønske det.

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog om vedtægtsændringer nedenfor.

Stk. 8 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Stk. 9 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5

Bestyrelsen

 

Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes minimum 4 gange årligt. Derudover når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt (brev eller mail) med angivelse af dagsorden.

Til bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden samt referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 6

Økonomi

 

Stk. 1 Regnskab og revision følger kalenderåret.

 

§ 7

Hæftelse og tegningsregler

 

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kassereren.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 8

Ændring af vedtægter

 

Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med simpelt flertal.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt (brev eller mail) og ved opslag i dagspressen senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, og 10 under § 4, stk. 4.

Stk. 3 Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 

Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

 

§ 10

Eksklusion

 

Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og/eller misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

 

§ 11

Nedlæggelse af foreningen

 

Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Sidstnævnte generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen i overensstemmelse med vedtægtens § 2.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 5.9.2012

(Revideret 2. sept. 2020 - pkt. 4.6)

 

Dirigent på generalforsamlingen Jørgen Lauridsen

Gavlmaleriforeningen MUREN

Kontakt:

telefon +45 303519242

Email:linda.stenholt@icloud.com

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved.